Jesteś tutaj: FIRMA  »  Regulamin sprzedaży  »  Regulamin sprzedaży,Realizacja zamówienia, Sprzedaż, Zapłata, Postępowanie reklamacyjne

 

Regulamin sprzedaży Center Plast Sp. z o.o. w Jemielnicy

Obowiązujący od dnia 01 stycznia 2018 roku

Stanowiący integralną część Umowy sprzedaży pomiędzy

Spółką Center Plast sp. z o.o. z siedzibą w Jemielnicy

a Kupującym

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Strony i przedmiot Umowy

 

§1

 

Regulamin określa ogólne warunki umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy spółką Center Plast Sp. o.o. z siedzibą w Jemielnicy ul. Strzeleckiego 6, 47-133 zarejestrowaną pod numerem KRS dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu nr KRS 151 669 NIP 646-21-70-662 a Kupującym

Kupującym, o którym mowa w ust. 1 może być przedsiębiorca lub konsument w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, w szczególności kodeksu cywilnego , ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

Przedmiotem sprzedaży są towary oferowane przez Center Plast Sp. z o.o. – nabywane przez Center Plast Sp. z o.o. od producentów tych towarów lub towary produkowane lub modyfikowane przez Center Plast Sp. z o.o.

Center Plast Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym klienta.

 

Sprzedaż

 

 

§ 2

 

Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie zamówienia dokonywanego przez Kupującego.

Zamówienie Kupującego, o którym mowa w ust. 1 stanowi ofertę zawarcia umowy złożoną Spółce Center Plast Sp. z o.o.

Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem elektronicznej poczty mail.

W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego, umowa zostaje zawarta gdy:

 

jeśli Kupującym jest podmiot, który już wcześniej zawierał z Center Plast Sp. z o.o. umowę, w momencie podjęcia się jej wykonania w terminie 7 dni przez Center Plast Sp. z o.o. albo w chwili przyjęcia zamówienia przez Center Plast Sp. z o.o. poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego lub poprzez kontakt telefoniczny ze strony Center Plast Sp. z o.o. z Kupującym.

jeśli Kupującym jest podmiot który złożył zamówienie po raz pierwszy, w momencie przyjęcia zamówienia przez Center Plast Sp. z o.o. poprzez wysłanie maila lub faksu do Kupującego lub poprzez kontakt telefoniczny ze strony Center Plast Sp. z o.o. z Kupującym.

 

Umowa , której przedmiot świadczenia opiewa na kwotę równą lub wyższą 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej, chyba że Center Plast Sp. z o.o. dokona innych ustaleń z Kupującym i wyrazi zgodę na zawarcie umowy w inny sposób, potwierdzając jednak jej postanowienia na piśmie.

Niezależnie od postanowień zamieszczonych w ust. 4, każda umowa zawarta pomiędzy Center Plast Sp. z o.o. a Kupującym zostanie potwierdzona na piśmie, poprzez wystawienie faktury VAT (albo paragonu) lub dokumentu WZ, przekazanym Kupującemu najpóźniej przy odbiorze towaru (dokument sprzedażowy) lub wciągu 14 dni od odbioru towaru. Kupujący najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania dokumentu sprzedażowego, winien zgłosić na piśmie ewentualne zastrzeżenia co do rozbieżności pomiędzy dostarczonym towarem a zamówieniem, pod rygorem uznania, iż Kupujący składał zamówienie odpowiadające otrzymanemu od Center Plast Sp. z o.o. towarowi. W rozumieniu niniejszego regulaminu , dokumentem sprzedażowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz w dalszej części regulaminu jest faktura VAT (albo paragon) lub dokument WZ.

Umowa nie jest zawarta jeśli Center Plast Sp. z o.o. nie będzie miał możliwości weryfikacji rzetelności złożonego przez Kupującego zamówienia w jakikolwiek sposób o których mowa w ust.4.

Odpowiedzialność za błędy przy przekazywaniu Center Plast Sp. z o.o. danych zamówienia przez Kupującego (nazwa Kupującego, dane adresowe, NIP, zawartość zamówienia, itp.) spoczywa na Kupującym. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Kupującego, Center Plast Sp. z o.o. może wystawić notę korygującą lub korektę do faktury VAT. W szczególnych przypadkach Center Plast Sp. z o.o. może zażądać od Kupującego zwrotu kosztów przesłania takiej korekty lub osobistego odbioru korekty w siedzibie Center Plast Sp. z o.o.

Poprzez odbiór towaru Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem . Informacja o obowiązywaniu niniejszego regulaminu znajduje się na każdym dokumencie sprzedażowym.

Ogłoszenia, cenniki, reklamy lub inne informacje skierowane do nieokreślonej liczby podmiotów lub zamieszczone na stronie internetowej (WWW) prowadzonej dla spółki Center Plast Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Zapłata

 

§ 3

 

Center Plast Sp. z o.o. niezwłocznie po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi wystawi fakturę VAT albo inny dowód zakupu (paragon) . Faktura VAT albo inny dowód zakupu (paragon) zostanie przekazany Kupującemu najpóźniej przy odbiorze zamówionego towaru lub najpóźniej w ciągu 7 dni od dostawy lub wykonania usługi.

Termin zapłaty wynosi standardowo 14 dni chyba, że co innego wynika z treści dokumentu sprzedażowego.

Zapłata nastąpi gotówką w kasie Spółki Center Plast Sp. z o.o. lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Center Plast Sp. z o.o.. Numer rachunku bankowego , o którym mowa w zdaniu poprzednim wskazany będzie na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragonie).

W przypadku dokonania zapłaty przelewem , dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty pełnej ceny za zamówiony towar, na rachunku bankowym prowadzonym dla Center Plast Sp. z o.o.

W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny za zakupiony towar, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia lub odsetki określone odrębnie w zawartych umowach.

Koszty transportu i obsługi zamówienia ustalane są indywidualnie i jeśli takie pozycje znajdują się na zamówieniu, to faktura VAT lub inny dowód zakupu (paragon) będzie zawierać również te koszty.

Prawo własności przedmiotu sprzedaży przechodzi na rzecz Kupującego z dniem zapłaty całej ceny określonej na fakturze VAT albo innym dowodzie zakupu (paragon) – zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej . W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny (całości lub części) za zakupiony towar Center Plast Sp. z o.o. ma prawo odebrać towar od Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.

 

 

Realizacja zamówienia

 

§4

 

Zamówienie Kupującego zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Center Plast Sp. z o.o.

Towar zostanie dostarczony kupującemu na koszt dostawcy przy zamówieniu pełno paletowym. W przeciwnym razie odbiór towaru następuje przez Kupującego , we własnym zakresie, w zakładzie Center Plast Sp. z o.o. lub w innym miejscu wskazanym przez Center Plast Sp. z o.o. zgodnie z właściwościami zamówionego towaru. Kupujący i Center Plast Sp. z o.o. mogą ustalić inny sposób wydania towaru, za odpowiednią opłatą tytułem przewozu i obsługi zamówienia.

Wykonanie umowy przez Center Plast Sp. z o.o. nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od momentu przyjęcia złożonej przez Kupującego oferty zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu lub w czasie innym ustalonym przez strony.

W przypadku braku możliwości realizacji w całości lub w części umowy w terminie, o którym mowa w ust. 3 Center Plast Sp. z o.o. poinformuje Kupującego o zwłoce i jej przyczynach oraz wskaże nowy termin realizacji umowy, nie dłuższy jednak niż o kolejne 30 dni z wyłączeniem sytuacji, gdzie termin ustalono indywidualnie.

Po upływie terminu wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 lub po upływie dodatkowego terminu , o którym mowa w ust. 4 w przypadku udzielenia informacji o zwłoce, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, chyba że umowa została wykonana chociażby w części.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i wykonania umowy przez Center Plast Sp. z o.o. w części, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje w formie pisemnej decyzję o sposobie jego dalszej realizacji poprzez częściową realizację i anulowanie pozostałej części zamówienia lub wydłużenie czasu oczekiwania o okres dłuższy niż wskazany w ust. 4.

 

 

Warunki i sposób postępowania przez Kupującego oraz postępowanie reklamacyjne.

 

§ 5

 

Podstawą reklamacji jest przesłanie kompletu dokumentów tj. – zdjęci uszkodzenia oraz nadruku na reklamowanym materiale, etykiety znajdująca się na opakowaniu, dowodu zakupu np. paragon, faktura, dokładnego opisu wady/uszkodzenia , daty wykrycia wady/uszkodzenia, dokładnego określenia miejsca użytkowania materiału, danych kontaktowych

 

Center Plast Sp. z o.o. w Jemielnicy ul Strzeleckiego 6, zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na importowane przez siebie produkty na okres według ich rodzaju.

Gwarant wykona swoje zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 

Przedstawiona zostanie pisemna reklamacja w ciągu 7 dni od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko lub firmę Nabywcy, adres oraz numer telefonu osoby kontaktowej, dane dotyczące produktu oraz szczegółowy opis wady i dokładnego określenia miejsca użytkowania materiału. Przy czym zgłoszenie reklamacji nie może nastąpić po upływie terminów określonych w punkcie 1 .

Przedstawiony zostanie dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu.

Klient zobowiązany jest do zachowania oryginalnej etykiety produktu z czytelnym numerem partii materiału (tj. PA nr .....).

Przedstawione zostaną zdjęci uszkodzenia/wady materiału

 

Pierwszym etapem zgłoszenia reklamacji jest przesłanie drogą elektroniczną bądź pocztą zdjęć reklamowanego produktu wraz z załącznikami z punktu 2.

Drugim etapem jest analiza zebranego materiału przez producenta i jego ocena co do zasadności reklamacji. W razie wątpliwości producent zastrzega sobie prawo do odbioru reklamowanego materiału. Koszt odbioru pokrywa producent. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna kosztami tymi zostanie obciążony wnoszący reklamację. W przypadku uznania wady, producent dostarczy taką samą ilość towaru bez wad.

Długość rozpatrywania reklamacji wynikać będzie z okresu jej rozpatrzenia przez producenta produktu. W przypadku uznania reklamacji, gwarancję przedłuża się o okres rozpatrywania reklamacji.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich związanych z transportem, rozładunkiem, składowaniem i montażem oraz wady wywołane siłą wyższą.

 

 

§ 6

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Kupującego na piśmie, towar uszkodzony zostanie niezwłocznie wymieniony na inny , pełnowartościowy towar nie później jednak niż w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji przez Center Plast Sp. z o.o.

Jeżeli wymiana uszkodzonego towaru nie będzie możliwa zgodnie z postanowieniem ust. 1, a reklamacja Kupującego złożona na piśmie będzie uzasadniona i przyjęta przez Center Plast Sp. z o.o., Kupujący według swojego wyboru otrzyma zwrot równowartości ceny zamówionego towaru lub otrzyma inne dostępne w magazynie towary do wyboru zaoferowane przez Center Plast Sp. z o.o. odpowiadające wartości zamówionych i uszkodzonych rzeczy.

Reklamację składa się bezpośrednio w siedzibie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres siedziby Center Plast Sp. z o.o.

Wypłata kwoty reklamacji w przypadku folii tunelowej GARDENVIT uzależniona jest proporcjonalnie od okresu użytkowania.

Firma Center Plast Sp z o.o. w Jemielnicy ul.Strzeleckiego 6, zwana dalej "Gwarantem" ,udziela gwarancji na importowaną przez siebie folię ogrodniczą GARDENVIT na okres według rodzaju:

-UV2 -6miesięcy (1sezon)

-UV3 -12 miesiecy (2 sezony)

-UV4 -18 miesiecy (3 sezony)

-UV5 -24 miesiące (4 sezony)

-UV6 -30 miesięcy (5 sezony)

-UV10 -48 miesięcy (8 sezony)

-UV12 -60 miesięcy (10 sezony)

 

Reklamację składa się na piśmie. Kupujący może ustnie lub za pośrednictwem elektronicznej korespondencji (mail) poinformować o zamiarze złożenia reklamacji i jej przyczynach, w celu niezwłocznego poinformowania Center Plast Sp. z o.o o wadach towaru , co jednak nie zwalnia Kupującego z obowiązku złożenia reklamacji na piśmie. Reklamacja jeśli jest uzasadniona, może zostać przyjęta przez Center Plast Sp. z o.o. wyłącznie po złożeniu jej przez Kupującego na piśmie.

 

Jak postępować w przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu?

§ 7W sytuacji widocznych śladów uszkodzenia opakowania/palety, gdy nie można jednoznacznie stwierdzić czy towar wewnątrz opakowania jest uszkodzony należy:

1. Wykonać zdjęcie uszkodzonego opakowania/palety przed jego rozpakowaniem. Zdjęcie powinno zostać wykonane w taki sposób by pokazać całą nierozpakowaną przesyłkę.
Zdjęcie nierozpakowanej przesyłki (uszkodzonego opakowania/palety) jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych.
2. Spisać Protokół Szkody -kurierzy mają obowiązek posiadania formularza. W razie jego braku prosimy spisać na kartce papieru krótką informację. Prosimy pamiętać żeby kurier podpisał ten dokument. Protokół Szkody jest podstawą do roszczenia praw reklamacyjnych.
3. W miejscu składania przez Państwa podpisu prosimy o wpisanie dodatkowo tekstu: USZKODZONE OPAKOWANIE.
4. Wykonać kopię lub potwierdzenie sporządzenia protokołu potwierdzoną podpisem, numerem przesyłki i numerem kuriera.
Oryginał Protokołu Szkody zabiera kurier i przekazuje do działu reklamacji firmy transportowej.
5.Chociaż zły stan opakowania nie jest jednoznaczny z uszkodzeniem zawartości paczki,po wykonaniu powyższych podpunktów sugerujemy późniejsze otwarcie przesyłki w obecności kuriera  Nie powinien on odmówić swojej obecności przy sprawdzaniu stanu zawartości paczki.
Jeżeli stwierdzą Państwo po rozpakowaniu i dokładnym obejrzeniu, że towar jest uszkodzony prosimy o kontakt z Działem firmy Center Plast Sp. z o.o. oraz postępowanie zgodnie z Regulamin sprzedaży Center Plast Sp. z o.o. w Jemielnicy ---> Warunki i sposób postępowania przez Kupującego oraz postępowanie reklamacyjne.

Odbiór towaru z uszkodzonym opakowaniem/paletą bez zdjęcie nierozpakowanej przesyłki oraz Protokółu Szkody skutkuje brakiem możliwości reklamacji!

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 8

 

Treść niniejszego regulaminu jest dla stron umowy sprzedaży (tj. Spółki Center Plast Sp. z o.o. i Kupującego) wiążąca zgodnie z jego brzmieniem z momentem złożenia przez Kupującego zamówienia.

Kupujący z chwilą złożenia zamówienia Center Plast Sp. z o.o. oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Kupujący z chwilą zawarcia umowy sprzedaży z Center Plast Sp. z o.o. oświadcza, iż treść niniejszego regulaminu jest dla niego zrozumiała i nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń.

Wszelkie sporne spawy pomiędzy stronami umowy (tj. Spółką Center Plast Sp. z o.o. i Kupującym) rozwiązywane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji a następnie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Center Plast Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego , ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

 

© 2022 Center Plast Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: SOFTfor.NET
facebook